23948sdkhjf

Her er hovedelementerne i industriens overenskomst

Søndag kunne CO-industri og Dansk Industri præsentere en ny overenskomst for 230.000 ansatte i industrien.

Overenskomsten er toårig, og skal formelt godkendes af medlemmerne i de to organisationer, inden den kan træde i kraft.

Hovedelementerne i aftalen er:

Løn og pension

 • Mindstebetalingssatsen stiger med 4,50 kroner per år
 • Tillæg for overarbejde med videre stiger med 3,5 procent i 2023 og 3,0 procent i 2024
 • Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 procent i 2023 og 3,5 procent i 2024
 • Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 procent i 2023 og 3,5 procent i 2024
 • Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 2 procentpoint per 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 procent af medarbejderens ferieberettigede løn.
 • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres per 1. juli 2023 fra 8 til 10 procent, mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 procent. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 procent.
 • Tilskuddet fra Industriens Kompetenceudviklingsfond ændres fra 85% til 100% ved selvvalgt uddannelse.
 • Muligheden for at aftale kollektive lønforhandlinger på virksomhederne synliggøres. Samtidig forbedres de lokale parters forudsætninger for at gennemføre lønforhandlingerne.

Styrkelse af det lokale samarbejde

 • Valggrundlaget for en tillidsrepræsentant nedsættes til fem medarbejdere, og det kan aftales, at valg af tillidsrepræsentant ligger i arbejdstiden.
 • Der er samtidig sikret en bedre adgang for tillidsrepræsentanten til mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne.

Indgåelse af lokalaftaler

 • Det er med overenskomstfornyelsen blevet muligt at indgå ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler med et flertal af de medarbejdere, der omfattes af lokalaftalen.

Nye regler for betalt barsel

 • Parterne er blevet enige om, at tilpasse overenskomsternes barselsbestemmelser til de nye orlovsperioder.
 • Far/medmor har fået øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem.
 • Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Enklere og mere synlig Fritvalgskonto

 • Vedrørende Fritvalgs Lønkontoen er det aftalt, at kontoen tømmes én gang årligt med førstkommende lønudbetaling efter maj måned.

Bedre muligheder for uddannelse

 • Parterne er enige om at hæve støtten fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) til voksenlærlinge med henblik på at styrke incitamenterne til at løfte flere ufaglærte medarbejdere til faglært niveau.
 • Parterne vil skabe flere muligheder for støtte til aftalt uddannelse. Derfor udvides positivlisten med fokus på grønne og digitale kompetencer, så flere AMU-pakker, akademi- og diplomforløb kan opnå støtte.
 • De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant
 • Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om dette. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

 • Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i industriens overenskomster og indeholder nye regler om blandt andet oplysningspligter i ansættelsesbeviser og erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.

Mere fleksible ferieregler

 • Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i anden ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.
 • Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til fem ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent.

Forenkling af pensionsreglerne

 • Medarbejdere over folkepensionsalderen vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.
 • Der indføres endvidere regler for, at selvstændige får mulighed for at overflytte pensionsdepotet fra Industriens Pension til en egen ordning.

Samtaler om funktionsløn

 • Hvis virksomheden og medarbejderen i forbindelse med nyansættelse har indgået aftale om funktionsløn kan medarbejderen og virksomheden efter cirka tre måneders ansættelse holde en samtale om stillingsindhold og arbejdets omfang.

Orientering af tillidsrepræsentanten ved udtræden af Funktionæroverenskomsten

 • Der indføres i Industriens Funktionæroverenskomst en pligt for virksomheden til at orientere tillidsrepræsentanten, når en medarbejders ansættelsesforhold ændres på en sådan måde, at medarbejderen ikke længere er omfattet af overenskomsten.

Fokus på natarbejderes helbred

 • NFA's (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.
 • Parterne er blevet enige om, at der ved natarbejde af et vist omfang, skal tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Fleksible rammer for arbejde på havvindmøller

 • Der kan indgås lokalaftaler med tillidsrepræsentanten om, at arbejde på havvindmøller (både kystnære og ikke-kystnære) samt direkte tilknyttet arbejde på land kan udføres i 14 dages arbejde med efterfølgende 14 dages hviletid.
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.172